Værdiansættelse
Ofte viser vi
større omhu i
omgangen med ting end
med mennesker -
men de har jo
også mulighed for at
være her når 
vi er vækDecember 2004